Moving Averages

EMA 5 EMA 10 EMA 20 EMA 50 EMA 100 EMA 200
buy
sell: 0 neutral: 0 buy: 6
0.12012
buy
0.11814
buy
0.11621
buy
0.10874
buy
0.10544
buy
0.098449
buy
Deals per day
yesterday
OKEX
6,916
Bit-Z
1
Deal average volume, $
yesterday
OKEX
$$412.464
Bit-Z
$$113.624