Moving Averages

EMA 5 EMA 10 EMA 20 EMA 50 EMA 100 EMA 200
buy
sell: 2 neutral: 0 buy: 4
0.43068
buy
0.42703
buy
0.44052
buy
0.47749
buy
0.61013
sell
0.75561
sell
Deals per day
yesterday
Bitfinex
3
Deal average volume, $
yesterday
Bitfinex
$$584.097