Moving Averages

EMA 5 EMA 10 EMA 20 EMA 50 EMA 100 EMA 200
buy
sell: 2 neutral: 0 buy: 4
0.48786
buy
0.47290
buy
0.47349
buy
0.51797
buy
0.82105
sell
0.62670
sell
Deals per day
yesterday
Bittrex
649
Yobit
8
Deal average volume, $
yesterday
Bittrex
$$75.192
Yobit
$$0.357