Moving Averages

EMA 5 EMA 10 EMA 20 EMA 50 EMA 100 EMA 200
buy
sell: 0 neutral: 0 buy: 6
0.10326
buy
0.088999
buy
0.080922
buy
0.075244
buy
0.080777
buy
0.10180
buy
Deals per day
yesterday
Bit-Z
536,772
Deal average volume, $
yesterday
Bit-Z
$$0.191